تو با ارزشی

با تمام وجودت زندگی را دوست داشته باش 

با تمام توانت به همه عشق بورز
به همه لبخند بزن
به آینده خوب چشم بدوز
همیشه بخند
هیچ وقت مغرور نشو
این ها یعنی ثروت واقعی
خوشحال باشی
حتی بی دلیل
بخند حتی وقتی که دلیلی برای خنده نداری
به چیز های خوب فکر کن
حتی در بدترین شرایط
و
در همه حال به خودت اعتماد کنی
همیشه در آخر خودت می مانی و خودت
پس مواظب خودت باش
در همه حال
تو از همه با ارزش تری
ولی این را بدان تو در کنار بقیه با ارزش هستی

 

"مبینا باطبی"


منبع این نوشته : منبع
خودت