پرنده

از زندگی ات خوشحالی
ولی نباش
چون
مال خودت نیستی
دیگران تو را می سازند
هر چه آنان می خواهند
باید بگویی
مثل خیلی از ما آدم ها
ما که مال خودمون نیستیم
ما که برای دیگران زندگی میکنیم
ما که قربانی شدیم
تو هم مثل ما هستی
فقط ما نمیدانیم
ولی تو میدانی
ما خودمان را زندانی کردیم
تو بی گناه
ما گناهکار

 

MB 


منبع این نوشته : منبع